Dvēseles ceļš

Dvēseles ceļš

Kristiešu priekšstati par cilvēka dvēseles pēcnāves ceļiem var atšķirties atkarībā no tās vai citas konfesijas. Ja katoļu un pareizticīgo viņpasaules ainā un dvēseles vietas tajā atainojums atšķiras tikai nedaudz, dažādos protestantu novirzienos viedokļu atšķirība ir ievērojama – no teju pilnīgas atbilstības katoļu tradīcijai līdz pat pilnīgam elles kā grēcinieku dvēseļu soda izciešanas vietas noliegumam.

Interesantāka ir pareizticīgo versija par to, kas tad notiek ar dvēseli pirmajās deviņās dienās pēc aizkapa dzīves sākuma. Tā, piemēram, baznīctēvi ir vienisprātis, ka pirmajās trīs dienās pēc nāves dvēselei ir dota praktiski pilnīga brīvība.

Dvēselei ir ne tikai visa zemes dzīves “bagāža”, tas ir, cerības, pieķeršanās, atmiņa, bailes, kauns, centieni pabeigt kādus iesāktus darbus un tā tālāk, bet tā arī spēj atrasties jebkur, kur vien vēlas.

Pieņemts uzskatīt, ka šajās trīs dienās dvēsele vai nu atrodas blakus ķermenim, vai arī, ja cilvēks miris tālu no mājām un ģimenes, atrodas pie tuviniekiem vai arī tajās vietās, kas kaut kāda iemesla dēļ bijušas viņam īpaši tuvas vai svarīgas.

Savukārt trešajā dienā dvēsele zaudē šo pilnīgo rīcības brīvību, un eņģeļi to aizved uz debesīm, lai stātos tā kunga priekšā. Tieši tāpēc trešajā dienā saskaņā ar tradīcijām jāveic piemiņas aizlūgums un tādējādi galīgi jāatvadās no mirušā dvēseles.

Paklanījusies Dievam, dvēsele dodas sava veid ekskursijā pa paradīzi: tā redz debesu valstību, iegūst priekšstatu par tās būtību, redz, kā dvēseļu kopība ar Dievu ir cilvēka esamības galējais mērķis, tiekas ar svēto dvēselēm un tamlīdzīgi.

Šis “izglītojošais” dvēseles ceļojums pa paradīzi ilgst sešas dienas. Un te, ja ticēt baznīctēviem, sākas dvēseles pirmie sarežģījumi: redzot svēto paradīzes gaitas, tā saprot, ka ir grēcīga un nav pelnījusi šādu balvu, mokās šaubās un bailēs, ka neiekļūs paradīzē.Devītajā dienā eņģeļi atkal aizved dvēseli pie Dieva, lai tā varētu slavināt Dieva mīlestību uz svētajiem, kuru tai bija iespēja vērot.

No latviešu tautas dziesmām, seniem dokumentiem un folkloras materiāla uzzinām, ka laiks no Miķeļiem līdz Mārtiņiem vietējām tautībām – lībiešiem, kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem un sēļiem – izsenis ir veļu laiks. Novembra mēnesis arī tagad tiek veltīts mirušo atcerei. Senās latviskās apbedīšanas un mirušo piemiņas ieražas ir izskaudis kristīgās Baznīcas ieviestais bēru ceremoniāls. Jaunākajos laikos izveidojusies arī ieraža mirušos pieminēt kapsētā. Mūsdienās katoļticīgie 2. novembrī svin Mirušo piemiņas dienu un visu mēnesi pastiprināti lūdzas par aizgājēju dvēselēm, apmeklējot tuvinieku atdusas vietas. Pareizticīgie un vecticībnieki piemin savus mirušos no 2. līdz 7. novembrim. Luterticīgie svētdienā pirms pirmās Atventes atzīmē Mūžības dienu.Mūsdienās visu Eiropas tautu apbedīšanas ceremonijās ir daudz līdzīga:

Nelaiķi ietērpj jaunās, tīrās drānās un apglabā zārkā, izpildot garīgi reliģiozus vai civilus rituālus. Reliģiozā ceremonija pie nelaiķa parasti notiek baznīcā, bet pareizticīgajiem un luterāņiem tā nav aizliegta arī mājās.

Katoļi notur augstāko dievkalpojuma veidu “Aizlūguma mesu par mirušo” – “Rekviēmu” ar liturģiju.

Pareizticīgajiem un vecticībniekiem notiek apstāvēšana, lasot “Grēku atlaišanas lūgšanu”, kas atbrīvo nelaiķi no visiem viņa grēkiem, atbrīvojot arī no aizliegumiem, ko viņam ir uzlicis mācītājs vai arhierejs.

Pareizticīgajiem šī grēku atlaišana ir nodrukāta uz atsevišķas papīra lapas un pēc nolasīšanas tiek ielikta nelaiķa rokās.

Pareizticīgajiem nelaiķa galvā tiek uzlikts papīra vainags ar Jēzus Kristus, Dievmātes, visu Svēto attēliem.

Luterāņiem un baptistiem atvadīšanās no nelaiķa nozīmē baznīcas korāļu dziedāšanu un luterāņu mācītāja sprediķi, kurā viņš uzskaita mirušā nopelnus.

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up